MerixGames

Polityka prywatności

I. Wstęp.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe www.merixstudio.comoraz www.merixstudio.pl(dalej z osobna „Użytkownik” lub łącznie „Użytkownicy”).

Polityka Prywatności została udostępniona, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane oraz mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy chce korzystać ze stron internetowych www.merixstudio.com oraz www.merixstudio.pl (zwanych dalej „serwisami Merixstudio”). W ramach niniejszej Polityki Prywatności opisujemy następujące kwestie:

 1. czym są dane osobowe i ich przetwarzanie,
 2. kto administruje danymi osobowymi Użytkowników,
 3. na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe Użytkowników,
 4. w jakich celach i na jakich podstawach prawnych wykorzystujemy te dane,
 5. komu udostępniamy dane osobowe,
 6. w jaki sposób zabezpieczamy dane,
 7. jak długo przetwarzamy dane,
 8. jakie prawa przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych,
 9. czym są pliki cookies oraz inne technologie związane z funkcjonowaniem serwisów Merixstudio.

Zasady ogólne sformułowane w niniejszej Polityce są wdrażane poprzez stosowane przez nas regulaminy oraz polityki z zakresu ochrony danych osobowych. Podstawą wszelkich praw osób, których dane dotyczą i zasad ich przetwarzania jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”, które jest stosowane od dnia 25.05.2018 r. wraz z polskimi przepisami prawa ochrony danych osobowych, w tym w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Szczegółowemu informowaniu Użytkowników o przetwarzaniu przez nas ich danych osobowych służyć będą klauzule informacyjne, które Użytkownik będzie otrzymywać w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji korzystania przez niego z poszczególnych usług, subskrypcji (newsletter), formularzy kontaktowych (np. zapytanie ofertowe, zgłoszenie rekrutacyjne), konkursów, akcji promocyjnych, wydarzeń, itp., w ramach których pozyskiwać będziemy jego dane osobowe.

II. Dane osobowe i ich przetwarzanie.

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.

Natomiast przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych.

III. Administrowanie danymi osobowymi.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Adam Śledzikowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Adam Śledzikowski MERIXSTUDIO” z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Poznaniu (61-129) przy ul. Małachowskiego 10, posiadający NIP: 7772427860 i REGON: 301610607 – zwany dalej Merixstudio”.

Na mocy odpowiedniej umowy zawartej z Merixstudio, współadministratorem danych osobowych Użytkowników jest spółka GoDealla Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406039, NIP 7831685435, REGON 302001218. Zasadnicza treść uzgodnień między współadministratorami dostępna jest pod adresem: www.merixstudio.com/wspoladministrowanie.

IV. Zasady przetwarzania danych osobowych.

W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników dokładamy należytej staranności do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób legalny, rzetelny, przejrzysty oraz bezpieczny dla Użytkownika.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

 • Pozyskujemy dane osobowe w jasno określonych celach i nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane, czyli nie zbieramy ich „na zapas”.
 • Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w oparciu o podstawę określoną w przepisach prawa.
 • Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na zgłaszane nam wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych. 
 • Ograniczamy przechowywanie danych osobowych jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych (takie jak zmiana przepisów nakazująca wydłużenie okresu przechowywania danych czy spór prawny z osobą, której dane przetwarzamy).
 • Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych, ich poprawiania, a także do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
 • Chronimy dane osobowe Użytkowników przed dostępem osób niepowołanych, a także przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, uszkodzeniem lub zmianą danych osobowych.
 • Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, zabezpieczony stosowną umową o powierzeniu danych osobowych, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

V. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzamy w określonych celach i w oparciu o konkretną podstawę prawną, informując o tym Użytkownika. Ze względu na fakt, iż cele i podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkowników mogą być różne w zależności od relacji łączących nas z osobą, której dane dotyczą, wskazujemy te cele i podstawy w drodze realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 lub 14 RODO. Najczęściej jednak przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywało w następujących celach:

 • w odniesieniu do naszych potencjalnych klientów – w celu zawarcia umowy; w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy [art. 6 ust. lit. b) RODO];
 • w odniesieniu do naszych klientów – w celu realizacji zawartej umowy, w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wykonanie umowy [art. 6 ust. lit. b) RODO];
 • w odniesieniu do pracowników, współpracowników lub przedstawicieli naszych potencjalnych klientów i klientów – w celu zawarcia lub realizacji umowy; w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
 • w odniesieniu do adresatów prowadzonych przez nas akcji marketingowych – w celu realizacji działań marketingowych; w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
 • w odniesieniu do subskrybentów newslettera – w celu wysyłki newslettera subskrybentowi; w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania będzie zgoda Użytkownika [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO];
 • w odniesieniu do osób korzystających z naszego formularza kontaktowego – w celu obsługi kierowanych do nas zapytań i wniosków; w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania będzie zgoda Użytkownika [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO];
 • w odniesieniu do kandydatów do pracy w naszym przedsiębiorstwie – w celu rekrutacji pracowników; w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy [art. 6 ust. lit. b) RODO], a w wypadkach wyjątkowych, zgoda kandydata art. 6 ust. 1 lit. a) RODO];
 • w odniesieniu do uczestników i prelegentów organizowanych lub współorganizowanych przez nas warsztatów, szkoleń, konferencji i imprez branżowych – w celu zapewnienia Użytkownikowi możliwości uczestnictwa w organizowanym lub współorganizowanym przez nas wydarzeniu; w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy [art. 6 ust. lit. b) RODO];
 • w odniesieniu do uczestników organizowanych przez nas konkursów – w celu promocji naszych usług; w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy [art. 6 ust. lit. b) RODO];
 • w odniesieniu do potencjalnie każdej z w/w kategorii Użytkowników dane osobowe przetwarzać możemy także w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami; w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

Co do zasady, podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania (np. zawarcia i wykonania umowy, otrzymywania newslettera, otrzymania odpowiedzi na zapytanie itp.), a brak udostępnienia tych danych lub żądanie zaprzestania ich przetwarzania uniemożliwi nam realizację tego celu.

Dane osobowe, które przetwarzamy, mogą obejmować dane identyfikacyjne, np. imię i nazwisko, dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email), dane lokalizacyjne, dane dot. zamówień, zleceń czy reklamacji składanych Użytkownika. Za każdym razem określamy i przetwarzamy tylko niezbędny zakres danych.

Użytkownicy korzystający z serwisów Merixstudio pozostają anonimowi do czasu aż zadecydują, że ujawnią swoje dane, np. poprzez wysłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub zapisanie się na newsletter.

Nie mamy obowiązku podejmować działań w celu zidentyfikowania osób odwiedzających nasz Serwis, gdy cele, w których przetwarzamy dane osobowe tych osób, nie wymagają (lub już nie wymagają) ich identyfikacji. Za pośrednictwem niniejszej Polityki informujemy te osoby, iż nie jesteśmy w stanie ich zidentyfikować, bowiem wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań z naszej strony. W takich przypadkach zastosowania nie mają praw określone w rozdziale X lit. a-h niniejszej Polityki, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania tych praw, dostarczy nam dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować. W pozostałym zakresie, zapisy Polityki stosujemy do tych osób odpowiednio.

VI. Cofnięcie zgody.

W przypadku, gdy prawną podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda, Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres odo@merixstudio.com lub pisemnie na adres Merixstudio. W wypadku subskrybentów newslettera cofnięcie zgody może nastąpić poprzez rezygnację z subskrypcji w sposób analogiczny do zapisu na newsletter.

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – Użytkownik winien być jednak świadomy, iż jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług, jak przykładowo: otrzymywanie newslettera, otrzymywanie zaproszeń na wydarzenia czy usług świadczonych przez nas komercyjnie.

Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych Użytkownika, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Po otrzymaniu oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, zaprzestaniemy przetwarzać danych Użytkownika, pamiętać jednak należy, iż dalsze przetwarzanie przez nas danych osobowych będzie możliwe na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń) - w oparciu o inną ważną podstawę prawną, wskazaną w szczególności w art. 6 albo 9 RODO.

VII. Udostępnianie danych innym podmiotom.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przez nas udostępniane następującym dostawcom usług:

 1. dostawcy usług hostingowych, w tym chmurowych,
 2. dostawcy usług poczty elektronicznej,
 3. dostawcy usług kurierskich i pocztowych,
 4. dostawcy usług wysyłki newslettera,
 5. dostawcy usług księgowych,
 6. dostawcy usług prawnych.

Dane osobowe będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko wtedy, gdy będzie to konieczne oraz tylko na podstawie prawnej określonej przez przepisy RODO. Mając na względzie powyższe, dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (np. do USA) w związku z:

 1. prowadzeniem korespondencji elektronicznej z Użytkownikami – odbiorcą danych jest Google LLC;
 2. wysyłką newslettera – odbiorcą jest The Rocket Science Group LLC (właściciel systemu mailingowego MailChimp);
 3. analizą statystyk stron www – odbiorcą danych są Google Analytics, Google AdWords i Google AdSense;
 4. dopasowywaniem treści linków na stronach www oraz zbieraniem informacji takich jak ilość, lokalizacja oraz źródło kliknięć – odbiorcą danych jest Bitly, Inc.

Wyżej wskazani odbiorcy danych w tym państwie trzecim przystąpili do programu „Tarcza Prywatności” (Privacy Shield) ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA i zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do uzyskania kopii zabezpieczeń stosowanych przy przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, poprzez zwrócenie się do nas z takim wnioskiem na adres odo@merixstudio.com. Listę podmiotów uczestniczących w programie „Tarcza Prywatności” Użytkownik znajdzie pod poniższym linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant_search, natomiast główne założenia tego programu znajdują się tutaj: https://www.privacyshield.gov/Program-Overview.

VIII. Bezpieczeństwo danych osobowych.

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

 1. zasady poufności – dbamy o to, aby dane osobowe Użytkownika nie zostały przypadkowo ujawnione osobom nieupoważnionym;
 2. zasady integralności – chronimy dane przed ich nieuprawnioną modyfikacją;
 3. zasady dostępności – zapewniamy dostęp upoważnionych osób do danych,, gdy zajdzie taka potrzeba.

Każdy pracownik lub współpracownik Merixstudio mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności przetwarzanych danych osobowych.

IX. Przechowywanie danych.

Przechowujemy dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany. 

Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Celem określenia okresu przetwarzania danych osobowych prowadzimy rejestr czynności przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 30 ust. 1 RODO.

Użytkownik jest uprawniony w każdej chwili do pozyskania informacji o ustalonym czasie przechowywania jego danych osobowych.

X. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Realizujemy prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych, które zostały określone w art. 15-22 RODO.

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do wycofaniazgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
 2. Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 3. Prawo do sprostowania danych osobowych nieaktualnych lub niedokładnych;
 4. Prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 5. Prawo do usunięcia danych osobowych;
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 7. Prawo do informacji o odbiorcach danych osobowych podlegających sprostowaniu, usunięciu lub których przetwarzanie zostało ograniczone;
 8. Prawo do przeniesienia danych osobowych;
 9. Prawo wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania danych osobowych;
 10. Prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu;
 11. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych Użytkownik może kierować na adres Merixstudio z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę poczty e-mail: odo@merixstudio.com.

Wnioski Użytkowników zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po ich otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o maksymalnie kolejne dwa miesiące, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przed upływem miesiąca od złożenia wniosku.

Dane osobowe nie są przez nas profilowane, a także nie podlegają innej formie zautomatyzowanego przetwarzania, skutkującej podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływających.

XI. Cookies, logi serwera i inne technologie.

Cookies.

Wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Pliki cookies przechowujemy na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisów Merixstudio, a także ich ulepszania i rozwoju.

Użytkownik posiada możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym. W takiej sytuacji, korzystanie przez Użytkownika z serwisów Merixstudio może być jednak utrudnione. Informacje na temat wyłączenia obsługi plików cookies Użytkownik może znaleźć bezproblemowo wpisując w polu wyszukiwania w przeglądarce internetowej hasło „[nazwa przeglądarki] blokowanie cookies”.

Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez nas, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Logi serwera.

 1. Korzystanie z serwisów Merixstudio wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywane są serwisy Merixstudio.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas przesłania zapytania do serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakich korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami i nie są przez nas wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania serwisami Merixstudio, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Inne technologie.

Stosujemy następujące technologie śledzące działania Użytkownika w ramach serwisów Merixstudio:

 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk stron www;
 • mapy cieplne, które przedstawiają poruszanie się Użytkownika po naszej stronie, a więc statystyki strony www;
 • zbieranie informacji takich jak liczba kliknięć w link, lokalizacja oraz źródło kliknięcia (np. Facebook, e-mail itp.) poprzez aplikację dostarczaną przez bitly.com;
 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych.

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych serwisów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Użytkowników żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.

XII. Zmiany w Polityce.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa, czy obowiązujących standardów prywatności, czy też zmiany naszej oferty lub sposobu przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym, o wszelkich zmianach niniejszej Polityki będziemy informować stosownym komunikatem na naszych stronach internetowych.

We use cookies on this site to improve performance. By browsing this site you are agreeing to this. For more information see our Privacy policy.